הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים נוהל "פטורים"

תלמיד שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר או מוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה והקורס נדרש בתכנית הלימודים, רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד אותו קורס.

פטור יינתן על קורסים שהציון בהם היה 75 לפחות, ועברו לא יותר מ 5 שנים מסיום הקורס.
את הבקשה לפטור יש להגיש למזכירות הסטודנטים, על טפסים מתאימים, כולל גיליון ציונים וסילבוס הקורס, כחודש לפני תחילת שנת הלימודים.
תלמיד רשאי לבקש מועדת ההוראה לפטור אותו מהחובה ללמוד בקורסים אותם למד במוסד אקדמי מוכר. בכל מקרה, חייב כל תלמיד לפחות ב- 1/3 מתכנית הלימודים של התכנית. לפיכך, לא יינתן "פטור" ליותר מאשר 2/3 מתכנית הלימודים .

Made by TAU Webteam