med-faculty-comtinuing

אודות בית הספר ללימודי המשך ברפואה - שנת הלימודים תשע"ד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' י. מקורי
דקאן הפקולטה
פרופ' י. לבקוביץ
ראש ביה"ס
גב' י. קיילין
משנה מינהלי לדקאן
גב' ס. כשר
מרכזת ביה"ס
 
 
 
Made by TAU Webteam